Categories
SAY IT'S YOUR BIRTHDAY

Happy Birthday Slash (Guns N’ Roses, Velvet Revolver, Slash’s Snakepit)

Happy birthday Slash (Guns N’ Roses, Velvet Revolver, Slash’s Snakepit). Ain’t life grand?